קוד אתי
21 14

קוד אתי

תכליתו של הקוד האתי

החברה דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. לפיכך, הוחלט על ידי ההנהלה ובאישור הדירקטוריון, לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה.

כל ההוראות והכללים בקוד זה חלים על מנהלי ועובדי החברה כמו גם על חברי הדירקטוריון במסגרת פעילותם בחברה בלבד .

מסחר הוגן

על עובדי החברה ונושאי המשרה בה לנהוג באופן הוגן והגון במסגרת יחסיהם עם צדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים, ספקים, וסוכנים. הגינות זו נדרשת מעובדי החברה, גם בכל הקשור להתנהלות מול המתחרים של החברה.

כללי ההתנהגות ושרות במהלך העבודה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם בהתאם לשיקול דעתם המקצועי בלבד, ישמרו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם ויתייחסו בכבוד לעמיתיהם תוך שיתוף פעולה עמם.

בזמן העבודה עובדי החברה ונושאי המשרה בה ינהגו בכבוד, בנאמנות, ביושר, באדיבות והתחשבות מירבית כלפי הזולת. עובדי החברה יימנעו מפעולות או הצהרות העולבות בדת, קהילה, גזע, מין, או קבוצה אתנית, נטייה מינית וגיל. עובדים הנושאים ונותנים ישירות עם גורמים חיצוניים, יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא פנים, תוך שאיפה להתייחס לגורם הרלבנטי בצורה הנעימה והטובה ביותר.

שותפות אינטרסים בין עובדי החברה

החברה מעודדת את מנהליה ועובדיה לחשיבה יצירתית, יוזמה וחדשנות. התנאים הקשים והתחרותיים השוררים בשוק, מחייבים שיתוף פעולה של כל עובדי החברה, באיכות, ביעילות ובמצוינות של כולם בכל תחומי הפעילות. אלה הם תנאים הכרחיים להמשך ההצלחה והצמיחה של החברה. החברה דוגלת ביחס ידידותי לסביבה ובתמיכה בקהילה ובאוכלוסיה החלשה.

שמירת כבוד האדם באשר הוא

הזכות לכבוד היא זכותו של כל אדם, שיכירו בערכו כאדם. כבוד לאדם הוא כבוד לאנושיותו, לרצונותיו, לחופש הבחירה שלו ולחופש הפעולה שלו. לכבד אדם אחר משמעו לכבד גם את ערכיו ואת אמונותיו. פגיעה בכבוד האדם היא התנהגות הפוגעת בשלמותו הגופנית של אדם, בתחושת הערך העצמי שלו, התנהגות המשפילה ומבזה אותו או התנהגות הפוגעת בצנעת הפרט שלו. יובהר כי פגיעה בכבודו של אדם כאמור הינה אסורה.

שמירה על איכות הסביבה

אנו מודעים לכך שנקיטת גישה של אחריות סביבתית מצידנו עשויה לתרום לסביבה בת קיימא עבור הדורות הבאים. לפיכך, אנו רואים זאת כיעד ואתגר לצמצם את השפעת פעולותינו על הסביבה ולהגביר את המודעות לשמירה על הסביבה בקרב עובדינו, ספקינו והצרכים שלנו. ולכן, כל מנהל ועובד יפעלו כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים במקום מקום בו הוא פועלים. כל מנהל ועובד יפעלו מתוך מודעות סביבתית, תוך שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות שונים. החברה תפעל כדי להגביר את המודעות לחשיבותה של השמירה על איכות הסביבה בקרה העובדים והלקוחות.

השמירה על הוראות הדת היהודית והאיסור על עבודה בשבתות וחגים

על פי סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה, לעובד תכלול המנוחה השבועית את השבת. בנוסף, חגי ומועדי ישראל יחשבו כימי מנוחה ובהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה אסור להעביד בהם. מנהלים ועובדים מחויבים לכבד את היום המקודש, יום השבת, היום השביעי בשבוע, שבו מצווים לשבות מעשייה ואת ימי מועדי ישראל המוגדרים על ידי ההנהלה כימי חג וחופשה.

עבודה מקצועית תוך שמירה על תקני העבודה

המנהלים והעובדים ינקטו מאמצים מתמידים לשמור על מיומנותם המקצועית, על רמה גבוהה של התעדכנות במידע מקצועי ומדעי בתחום פעילותם ועל התעדכנות שוטפת בכללי האתיקה והחוקים הנוגעים לעבודתם המקצועית ויסתמכו על יֶדע זה בכל תחומי עיסוקיהם המקצועיים, כל אחד בתחומו ועל פי התקנים המקצועיים החלים עליו.
בתחומים בהם טרם גובשו סטנדארטים מקצועיים מוכרים, יפעילו המנהלים והעובדים שיקול דעת המבוסס על יֶדע מדעי ומקצועי וינקטו אמצעי זהירות הולמים.
המנהלים והעובדים יפעלו בצורה אֶתית ויקיימו התייעצויות עם עמיתים למקצוע ולעבודה.